Select Language:  

Библиотека

       Библиотека е открита през 1869 г. С дарителски средства се закупуват книги и вестници. Първата читалня е била в килията на църквата „Св. Възнесение” във Враца. След Освобождението библиотеката бележи подем, когато с помощта на тогавашната интелигенция и будната част от еснафското съсловие се обогатява с популярни за времето си книги, вестници, списания и др. 1887 г. влиза в летописа на читалищната библиотека с това, че се приема нов „Правилник на библиотеката”, като с него се внася яснота по всички въпроси на библиотечната дейност. През 1889 г. за библиотекар е избран Атанас Белмустаков, който внася нов елемент в работата на библиотеката, а именно обогатяването с нови книги да е съобразено с просветните и културни задачи на времето и с административно-занаятчийския характер на града.

За ролята и мястото на читалищната библиотека през периода 1930-1944 г. говорят думите на тогавашния редактор на вестник „Читалищно дело” Владо Бобошевски: „Едва ли има някои роден или живял във Враца, който да не е прекрачил прага на тази съкровищница, в която е събрано златото на човешката мисъл, песента на човешкото сърце и копнежите на човешката душа.Библиотеката на читалище „Развитие” е едно от най-големите богатства на Враца и Врачанско….”

Постепенно успехите на библиотеката се увеличават, като се въвеждат някои нови форми на обслужване на читателите. Открива се подвижна библиотека, извършва се книгоносене в предприятия, учреждения и др.т. За популяризиране на литературата се организират и първите културно-масови мероприятия-обсъждане на книги, провеждат се диспути и т.н.

Съвременната библиотека на читалище "Развитие 1869"-Враца разполага с около 120 000 тома литература.

Отдели:

  • За възрастни
  • Детски отдел
  • Читалня и справочно-библиографски отдел. Компютърна зала
  • Комплектуване обработка и каталози
  • Филиал кв. Младост - Враца

Заемна за дома предлага два компютъра свързани в локалната мрежа и с интернет връзка. Във втората зала е обособено хранилището за българска и чужда художествена литература, класика, библиотека за ученика и неприкосновен фонд с особен режим на съхранение. В третата и четвъртата зали е изнесена отрасловата литература издадена преди 1970 година., стара литература, с която библиотеката разполага и периодиката от читалнята /по закона за съхранение на периодичния печат/.

Детския отдел на библиотеката разполага с хубава и просторна зала на първия етаж на читалището, за улеснение на малките читатели. Библиотечните документи са подредени по възрастови групи-І-ва група /І-ІІклас/, ІІ-ра група /ІІІ-ІVклас/ и ІІІ-та възрастова група /V-VІІклас/. Обособени са отделни стелажи за приказки-български и чужди, тематични заглавия на книги, книги игри, комикси, литература на чужди езици-английски, френски, немски и руски. Разполага със справочен фонд енциклопедии, речници, справочници, които се ползват на място като читалня. В детския отдел има два компютъра свързани в локалната мрежа и с интернет връзка за ползване от читателите и извършване на справки.

В читалнята на свободен достъп са всички речници, енциклопедии, справочници, наръчници, отраслова литература от всички области на знанието. В обособено хранилище се съхраняват библиотечни документи издадени преди 1970год., художествена класическа литература, отдел изкуство.

От 2003 г. библиотеката разполага с автоматизирани бази: Електронен каталог на книги, който от 2009 г. е в интернет; Аналитично описание на статии и книги; Инвентарна книга и Книга за движение на фонда; Читателска картотека. Електронния вариант на Държавен вестник „Сиела-5”.

В библиотеката работи екип от професионалисти, чиято основна задача е да откликват на потребностите на гражданите.

От 2010 г. библиотеката работи по проект "Глобални библиотеки - България". През 2010 г. е открита компютърна зала, която разполага с 5 компютъра, мултифункционално устройство /принтер, скенер, ксерокс/, екран и мултимедия.

Created by:
DREAMmedia Creative Studio